335 Sollers Point Road Dundalk, 21222 | 410-282-1496 / 1497

Trang Đầu

Our Lady of La Vang

THÔNG BÁO

  • - Các Chúa Nhật ngày 24 và 31 tháng 5, GX chỉ có một Thánh Lễ lúc 11 giờ.

  • - Các Chúa Nhật mùa hè từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 9, GX chỉ có một Thánh Lễ lúc 10 giờ.

  • - Lễ Bế giảng hai trường Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ tổ chức ở hội trường dưới basement vào ngày 7 tháng 6 sau Thánh Lễ 10 giờ.

  • - Picnic hàng năm của GX sẽ tổ chức vào ngày 14 tháng 6 tại Merritt Point Park (địa chỉ: 7800 Dunman Way, Dundalk, MD 21222). Thánh Lễ bắt đầu lúc 10 giờ.LIÊN LẠC:

Linh Mục chánh xứ: Cha JOSEPH TRẦN CHÚC

LỊCH SINH HOẠT CÁC NGÀY CHÚA NHẬT QUANH NĂM:

  • Thánh Lễ I: 9:00 giờ sáng
  • Thánh Lễ II: 11:00 giờ sáng
  • Thánh Lễ mỗi thứ Sáu đầu tháng: 8:00 giờ tối
  • Giải Tội: Nửa giờ trước mỗi Thánh Lễ